Hotell och green på Sankt Jörgen Park
Logo element

Höstmöte Golfklubben

Aktuella datum: 30/11

Kallelse till Höstmöte 30/11

Välkommen till Höstmöte i St Jörgen Park GC onsdagen den 30/11 kl 18.30 i klubbhuset.

Anmälan görs på Golf.se senast 28/11. Nedan länk tar dig direkt till anmälan. https://www9.golf.se/Competition/GBTour/Competition.aspx?compid=3698504

Förslag till föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av föredragningslista
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
5. Fastställande av röstlängd för mötet
6. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
7. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
9. Övriga frågor/Information
10. Mötets avslutande

Verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns att avhämta i klubbhuset fr o m onsdagen 23 november.

Väl mött!
Styrelsen

Avsändare: S:t Jörgen Park Golf Club
E-post: info@stjorgengk.com

Anmäl dig här:

Anmälan
Se fler event